เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
38675   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรม ทต.น้ำอ้อม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • บริการจัดเก็บค่ากำจัดขยะนอกพื้นที่
  บริการจัดเก็บค่ากำจัดขยะนอกพื้นที่
 • กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายในพื้นที่
  กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลายในพื้นที่
 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ ...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ ...
 • นายอำเภอกระนวนตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ...
  นายอำเภอกระนวนตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ...
 • โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ...
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ...
 • โครงการลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ...
  โครงการลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ...
 • โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ส...
  โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ส...
 • ปปช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหและบูรณาก...
  ปปช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหและบูรณาก...
 • โครงการปรับปรุงถนนลูกรังประจำปี 2565
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังประจำปี 2565
 • การช่วยเหลือและระงับอัคคีภัย บ้านหนอง...
  การช่วยเหลือและระงับอัคคีภัย บ้านหนอง...
 • รับมอบเกียตริบัตรหน่วยงานที่ผ่านการปร...
  รับมอบเกียตริบัตรหน่วยงานที่ผ่านการปร...
 • บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
  โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประ...
 • มอบเกียตริบัตรบุคคลต้นแบบ(บุคคลภายนอก...
  มอบเกียตริบัตรบุคคลต้นแบบ(บุคคลภายนอก...
 • การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุุที่ี...
  การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุุที่ี...
 • โครงการป้องกันโรคลัมปีร์สกิลในโค-กระบือ
  โครงการป้องกันโรคลัมปีร์สกิลในโค-กระบือ
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
นายอุดม วันเอ็ด
นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อมเรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.2566-2570)
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม
การขอข้อมูลข่าวสาร
การขอความอนุเคราะห์ น้ำอุปโภคบริโภค
การขออนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
โทร.043 424797

รายงานผลการจดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 191
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน ประจำปี 2565
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม ประจำปี 2565
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 121
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม ประจำปี 2565
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม ประจำปี 2565
ลงข่าว : 25/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 112
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
14/03/2023 : ซื้อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2023 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.)
27/02/2023 : ซื้อจัดซื้อชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน GPO การ์ด ชนิดตลับหยด พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน 1 กล่อง บรรจุ 50 ชุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : จ้างป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างค่าเช้าเวทีกลาง และเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พร้อมทำความสะอาดก่อนและหลังเสร็จงาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด,กองช่าง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สัมนาออนไลน์"ส่งเสริมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โยธาไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร