เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
7077   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21/09/2564 : เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
30/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
10/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11/08/2564 : หนังสือขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
12/02/2563 : การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
12/02/2563 : การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
26/01/2563 : การมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีตำบลให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน
26/01/2563 : การมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีตำบลให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติราชการแทน
12/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
12/05/2564 : แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11/05/2564 : ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
05/05/2564 : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก
05/05/2564 : ระเบีัยบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก
05/05/2564 : ประกาศอำเภอกระนวน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก
05/02/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ
04/02/2564 : ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
04/02/2564 : ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม
04/03/2564 : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
28/12/2563 : เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 โทร. 043 424797 แฟ็กซ์. 043 424798 email: contact@numoom.go.th


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1