เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวบุปผา พาระแพน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายบุญล้ำ เงินขาว
นิติกร
นางมยุรีย์ มะนิยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายปราบดาห์ มูลสาระ
นักพัฒนาชุมชน
พันจ่าเอกยศพล แก้วใส
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธนกร หงมา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา บุญขันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
พันจ่าโทลิขิต วงศ์ชารี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายไพทูลย์ สุขะโต
ตกแต่งสวน
นายพลพล วรนาฎ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสุคนธ์ ขานแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทองหลาง แก้วพิลา
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน
นายสุนทร มาตเทพ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน
นายวันสัก เตชะผล
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน
นายสุดตา กุลวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน