เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การช่วยเหลือและระงับอัคคีภัย บ้านหนองซา หมู่ที่ 6
การช่วยเหลือและระงับอัคคีภัย บ้านหนองซา หมู่ที่ 6
    60
รับมอบเกียตริบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2565
รับมอบเกียตริบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2565
    35
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    35
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
    45
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2565
    32
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    36
มอบเกียตริบัตรบุคคลต้นแบบ(บุคคลภายนอก) ประจำปี พ.ศ. 2564
มอบเกียตริบัตรบุคคลต้นแบบ(บุคคลภายนอก) ประจำปี พ.ศ. 2564
    62
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุุที่ีมีภาวะพึ่งพิง
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุุที่ีมีภาวะพึ่งพิง
    63
โครงการป้องกันโรคลัมปีร์สกิลในโค-กระบือ
โครงการป้องกันโรคลัมปีร์สกิลในโค-กระบือ
    54
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    66
การดำเนินการจัดทำเสวียน
การดำเนินการจัดทำเสวียน
    76
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
    84
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
    84
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ
    101
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
    92
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
    73
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์
    90
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
    69
ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
    72
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    83
ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
    81
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
    86
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2565
    78
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
    93
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
    93
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
    104
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
    100


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2