เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
324   คน
สถิติทั้งหมด
23446   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/09/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจาน หมู่ 4 (คุ้มหัวหนอง)-ทางหลวงหมายเลข 2039 บ้านกุดจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 : จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำเข้าสระหนองซาด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.บ้านหนองซา หมู่่ 6 เริ่มจากบ้่านนางลำไย แก้วเบ้า ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายทางซอยโพธิ์ทอง บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. สายทางจากบ้านนายบุญล้วน ชียนาม ถึงบ้านนายบัวพันธ์ พันธง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหหล็ก บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 สายทางที่นานางเพียร แก้วพิลา ไปบ้านหนองซาหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหหล็ก บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 สายทางที่นานางเพียร แก้วพิลา ไปบ้านหนองซาหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหหล็ก บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 สายทางที่นานางเพียร แก้วพิลา ไปบ้านหนองซาหมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหวง ขก.ถ 23-002 สายทางบ้านกุดจาน หมู่ 4 -บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูฝาปิด คสล.บ้านกุดจาน หมู่ 4 เริ่มจากบ้านนางเพชร ถึงบ้านนายโชคสมัย ชัยภูธร (ฝั่งทางขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุซ่อมแซมอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจรไม่มีล้อ,กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร,แผงไฟป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 : ซื้อวัสดุสำรวจ บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2022 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มลมแบบลุกสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านส่างทิพย์ หมู่ 8 เริ่มจากบ้านนาย สุขสมหวัง ถึงที่นานายรักไทย กำแพงหีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกุดจาน หมู่ 4 สายทางบ้านนายโชคสมัย ชัยภูธร ถึงบ้านนางบุญจันทร์ สีลุนได โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อค่่าสารเคมีลูกน้ำยุงลาย(ทรายอเบท) ตามดครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อค่่าสารเคมีลูกน้ำยุงลาย(ทรายอเบท) ตามดครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/07/2022 : ซื้อโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 สายทางต่อจาก คสล.เดิมทิศตะวันออกวัดตอกเกี๊ย (หลังวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : จ้างซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : จ้างโครงการซ่อมแซมชุดประตูอลูมิเนียมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ฏ บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 สายทางเริ่มจากที่ไร่ นายสมจิตร แก้วพิทูลย์ บ้านนายบุญมี วอแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2022 : ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2022 : ทำบั้งไฟ (เพื่อจุดบูชา) ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก