เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
27782   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สภาพทั่วไป 

สภาพทางสังคมของตำบลน้ำอ้อม

 

ประวัติความเป็นมา

                เดิมพื้นที่ตำบลบ้านน้ำอ้อมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติดงมูล ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ และมีการอพยพผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือน จากหลายพื้นที่ อาทิ

- จากอำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  นำโดยนายพิมพ์  ไชยตอกเกี้ย  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่

  บ้านตอกเกี้ย 

- ปี พ.ศ.  ๒๔๕๑  จากบ้านพิมูล  กิ่งอำเภอคำใหญ่  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำอ้อม

- ปี พ.ศ.  ๒๔๗๗  มีผู้อพยพมาจากบ้านแห้ว บ้านคู  มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หนองซา 

              โดยระยะแรกเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองกุงใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๒ แยกตัวออกมาและยกฐานะเป็นตำบล

น้ำอ้อม  ตามพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓  ในเวลาต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่   ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

สภาพการณ์สังคม

ด้านการศึกษา

      มีสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และขยายโอกาสทางการศึกษา มีจำนวน ๒ แห่ง คือ

      (๑) โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม  พื้นที่ให้บริการได้แก่

          บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑, บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ ๗, บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒, บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๓

          และ บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔

      (๒) โรงเรียนบ้านหนองซาพื้นที่ให้บริการได้แก่

          บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๕, และ บ้านส่างทิพย์ หมู่ที่ ๘

      (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำอ้อม

          ให้บริการรับเลี้ยงเด็กเล็กปฐมวัยทั้ง ๘ หมู่บ้าน

ด้านสาธารณสุข

      เทศบาลตำบลน้ำอ้อมมีสถานให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม ตั้งอยู่ บ้านเวียงอินทร์  หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงอินทร์

การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม มีการดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

(๑) จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน   ๖๙๕   คน    แยกเป็น

           - ผู้สูงอายุเพศชาย             จำนวน   ๓๔๐   คน

           - ผู้สูงอายุเพศหญิง            จำนวน   ๓๕๕  คน

(๒) เบี้ยยังชีพผู้พิการ          จำนวน   ๑๗๕  คน  แยกเป็น

          - ผู้พิการชาย                       จำนวน    ๘๐   คน

          - ผู้พิการหญิง                      จำนวน   ๙๕   คน

(๓) เบี้ยผู้ป่วยเอดส์             จำนวน   ๘      คน   แยกเป็น 

           - ผู้ป่วยเอดส์ชาย     จำนวน   ๔      คน

           - ผู้ป่วยเอดส์หญิง    จำนวน   ๕      คน

(๔) สังเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   จำนวน  ๒๑   ราย

ด้านบริการพื้นฐาน

       (๑) การคมนาคมขนส่ง

               เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ๗๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดร ถึงแยกเข้าอำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็นทางทิศเหนือของตำบลน้ำอ้อมเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองกระนวน ใช้เส้นทาง กระนวน – น้ำพอง ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ มีเส้นทางสายกระนวน – เชืยงยืน จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติดกับตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเส้นทางสาย กระนวน – ยางตลาด

(๒) การไฟฟ้า

            ตำบลน้ำอ้อม รับบริการด้านไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยอำเภอกระนวนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ในส่วนการใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกเหนือการให้บริการ มีการนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สำหรับบางครัวเรือนที่อยู่นอกพื้นที่ชุมชน เช่น สวนยาง ฟาร์มไก่ เป็นต้น                  

     (๓) การประปา

              ตำบลน้ำอ้อมใช้บริการน้ำประปาจาก

(๑) การประปาส่วนภูมิภาค    ได้แก่ หมู่ที่ ๕, ๖, ๘

             (๒) ประปาบาดาล                ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔,๗

ด้านการเมืองการปกครอง

ตำบลน้ำอ้อม แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ได้แก่

             เขต ๑ ได้แก่   บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖, บ้านส่างทิพย์ หมู่ที่ ๘, บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๕, บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔

             เขต ๒ ได้แก่   บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๓, บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑, บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ ๗, บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒

ด้านเศรษฐกิจ

(๑) การเกษตร

เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ได้แก่

การทำนา   

        เป็นอาชีพหลักของประชากร ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวเหนียวเพื่อบริโภค พันธ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธ์ กข.๖  ส่วนข้าวจ้าวนิยมปลูกพันธ์ข้าวหอมมะลิ

          การทำไร่  เป็นอาชีพหลักรองจากการทำนา ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่

                   - อ้อย  เป็นพืชเศรษฐกิจทีนิยมปลูกกันมาก เนื่องจากมีแหล่งรับซื้ออยู่ใกล้ (อำเภอน้ำพอง)

                   - มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจทีนิยมปลูกมากเช่นกัน เนื่องจากมีแหล่งรับซื้ออยู่ ในเขตพื้นที่

- ยางพารา เป็นพืชที่กำลังเป็นที่นิยมปลูก เนื่องจากมีราคาสูงประกอบกับมีการส่งเสริมจาก   

  ส่วนราชการ

การทำเกษตรฤดู แล้ง หลังฤดูการเก็บเกี่ยว จะมีการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อเสริมราย

ได้พืชที่ที่นิยมปลูกได้แก่

           -ข้าวโพด จะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ของทุกปี มีหลายสายพันธ์ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว  สายน้ำผึ้ง  ซุปเปอร์สวีท  พันธ์ข้าวก่ำ เป็นต้น พื้นที่ปลูกคือบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑

บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ ๗ ผลผลิตจำหน่ายบริเวณริมถนนสาย กระนวน - ยางตลาด และมีพ่อค้ามารับไปจำหน่าย รายได้ประมาณ  ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท/งาน

- เห็ดฟาง พื้นที่ปลูกอยู่ที่บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔ บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๓

การปศุสัตว์

การเลี้ยงสัตว์  ตำบลน้ำอ้อม มีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมรายได้ ดังนี้

                   (๑)  ฟาร์มสุกร              จำนวน           ๑๔      แห่ง

                   (๒)  ฟาร์มไก่                จำนวน           ๕        แห่ง

                   (๓)  ฟาร์มโคนม            จำนวน           ๑        แห่ง

                   (๔) ฟาร์จระเข้             จำนวน           ๑        แห่ง

          การบริการ

          (๑) ร้านค้า                 จำนวน           ๓๓      แห่ง

          (๒) โรงสี                   จำนวน           ๓        แห่ง

          (๓) โรงแรม                จำนวน           ๒        แห่ง

          (๔) รีสอร์ท                 จำนวน           ๑        แห่ง

          (๕) สวนอาหาร            จำนวน           ๒        แห่ง

การท่องเที่ยว

          ตำบลน้ำอ้อม ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรกรรม ไม่มีพื้นที่ของสวนสาธารณะสำหรับการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับไม่มีพื้นที่ที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือป่าไม้สาธารณะตามประกาศของกรมป่าไม้         

การอุตสาหกรรม

          ตำบลน้ำอ้อม ไม่มีการประกอบการด้านอุตสาหกรรม

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพต่างๆ  ดังนี้

๑.๑ กลุ่มโค – กระบือ                        จำนวน  ๖  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน   ๑๕๔  คน

๑.๒ กลุ่มข้าวโพด                             จำนวน  ๑  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน   ๑๓๔   คน

๑.๓ กลุ่มเพาะเห็ดฟาง                       จำนวน  ๓  กลุ่ม          สมาชิก  จำนวน  ­  ๒๘  คน

๑.๔ กลุ่มไร่นาสวนผสม                     จำนวน  ๑  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน    ๒๕   คน

๑.๕ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่อ้อย               จำนวน  ๑  กลุ่ม          สมาชิก  จำนวน    ๓๕๓   คน

 ๑.๖ กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่มันสำปะหลัง  จำนวน  ๑  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน    ๓๘   คน

๑.๗ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร                   จำนวน  ๑  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน     ๕๓   คน

๑.๘ กลุ่มผักปลอดสารพิษ                 จำนวน  ๑  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน     ๔๗   คน

๑.๙ กลุ่มทอผ้า                                 จำนวน  ๘  กลุ่ม           สมาชิก  จำนวน     ๗๓   คน

แรงงาน

          เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  มีการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มสุกร  ฟาร์มไก่ ในหลายครัวเรือน  จึงมีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติลาวซึ่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนแรงงานในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพของตนเอง ส่วนแรงงานหนุ่มสาวออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

    (๑) สถาบันศาสนา

จำนวนสถาบันศาสนาในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ประกอบด้วย

วัด จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

๑) วัดประทุมคงคา        ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่๑,๗

๒) วัดเนกขัมมาภิรมณ์   ตั้งอยู่ที่ บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒

๓) วัดชุมพรชัยศรี         ตั้งอยู่ที่ บ้านเวียงอินทร์  หมู่ที่ ๓

๔) วัดธรรมราชรังสี      ๒ ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔

๕) วัดไตรมิตร              ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖,บ้านส่างทิพย์

สำนักสงฆ์ จำนวน๔ แห่ง ได้แก่

๑) สำนักสงฆ์ป่าหนองหว้า   ตั้งอยู่ที่ บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒

๒) สำนักสงฆ์ดอนหอ     ตั้งอยู่ที่ บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒

๓) สำนักสงฆ์บ้านโนนสวรรค์   ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๕

๔) สำนักสงฆ์บ้านส่างทิพย์   ตั้งอยู่ที่ บ้านส่างทิพย์ หมู่ที่ ๘

          (๒) ประเพณีวัฒนธรรม

          ประเพณีท้องที่ยังยึดถือ และปฏิบัติตามโบราณการที่สืบทอดกันมาคือ “ฮีต ๑๒ คอง ๑๔”

ด้านการเมืองการปกครอง

ตำบลน้ำอ้อม แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต ได้แก่

             เขต ๑ ได้แก่      บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖, บ้านส่างทิพย์ หมู่ที่ ๘, บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๕, บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๔

             เขต ๒ ได้แก่      บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๓, บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑, บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ ๗, บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ ๒เข้าชม : 594