เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
7081   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    75.96k
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน    200.18k
การแจ้งขุดดิน    185.36k
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    199.42k
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    200.16k
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    205.17k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    185.02k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1)    147.17k
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร    221.06k
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (1)    NAN
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    207.55k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    207.55k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    187.04k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร    189.09k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    195.33k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32    191.22k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1)    231.22k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล    229.3k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    204.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด[1]    194.63k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด    194.62k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร    186.44k
การขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคบริโภค    204.56k
การขอข้อมูลข่าวสาร    167k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1